งานของเรา

Earth Hour 60+

สนับสนุนโครงการ

กระดานสีเขียว

ส่งน้องเข้าห้องเรียนธรรมชาติ

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ชวนให้ทุนส่งน้อง 500 คนจาก 5 โรงเรียน เข้าเรียนห้องเรียนธรรมชาติ นักเรียนได้เรียนรู้จากการกระทำและประสบการณ์ตรงที่จะได้รับจาการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ ระยะเวลาโครงการ 01 ต.ค. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ

Toyota Green Town

ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา สู้ภัยโควิด19

Youtube

พื้นที่ชุ่มน้ำ และความสำคัญของบางปู 

รายงานการปฏิบัติงาน 2564 /Annual report 2021

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) / Bangpu Nature Education Center

Thai version | English version

ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” / Toyota Biodiversity and Sustainability Learning Center

Thai version | English version

ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา / Toyota Green Town Learning Center (Ayuthaya)

Thai version | English version

รายงานปีที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม…