งานของเรา

“กรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศที่มีภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายที่จะนำกรุงเทพฯ ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ พร้อมๆ กับอีกหลายประเทศทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2563 โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิด การถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีต่อไปในอนาคต

โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก

"โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก" เป็นโครงการที่มุ่งหวังถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่ร่วมโครงการทุกคน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการลดรอยเท้าเชิงนิเวศ (Ecological Footprint) ที่แต่ละคนได้กระทำต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเมืองใหญ่ โครงการนี้มุ่งหวังถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบุคคลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นการเริ่มต้นที่ตนเอง สามารถกระทำได้ทันที และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับโลก โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 6 ยังคงใช้กระบวนการและวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา

สนับสนุนโครงการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สรรค์สร้างแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยท่านสามารถสนับสนุน หรือร่วมมือกับทางมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ได้ดังนี้...