งานของเรา

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีบนฝาผนัง ในหัวข้อ “คุณค่าป่าชายเลน ต่อคนไทยในแผ่นดินนี้” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดอื่นๆ เข้าร่วมโครงการ และได้รับความสนใจเป็นอย่างดีในครั้งนี้มีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน จาก 10 โรงเรียน

โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก

"โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก" เป็นโครงการที่มุ่งหวังถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่ร่วมโครงการทุกคน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการลดรอยเท้าเชิงนิเวศ (Ecological Footprint) ที่แต่ละคนได้กระทำต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเมืองใหญ่ โครงการนี้มุ่งหวังถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบุคคลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นการเริ่มต้นที่ตนเอง สามารถกระทำได้ทันที และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับโลก โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 6 ยังคงใช้กระบวนการและวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา

สนับสนุนโครงการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สรรค์สร้างแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยท่านสามารถสนับสนุน หรือร่วมมือกับทางมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ได้ดังนี้...