ร่วมงานกับเรา

ประกาศ รับสมัครผู้ร่วมงาน 

ตำแหน่ง:  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้

จำนวน: 1 อัตรา

พื้นที่ทำงาน: ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ “ชีวพนาเวศ” จ.ฉะเชิงเทรา

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. บริหาร ควบคุม ดูแล เส้นทางศึกษาธรรมชาติในศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน สาธิต และเรียนรู้ของเยาวชน และบุคคลทั่วไป
 2. รับผิดชอบในการวางแผน บริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอื่น ๆ งบประมาณ และการรายงานต่าง ๆ
 3. รับผิดชอบการทำกิจกรรมของศูนย์ฯ ในด้านพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา และเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 4. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้สนับสนุน และภาคีต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเดียวกับมูลนิธิฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้: สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์
  สิ่งแวดล้อม เกษตร วนศาสตร์ การศึกษา หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 5. มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. รักงานด้านวิชาการและด้านการให้บริการ
 7. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมทั้งอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 8. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 9. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและในวันหยุดราชการได้ (โดยจะแจ้งล่วงหน้า)
 10. ขับรถได้ และมีใบขับขี่

รายได้และสวัสดิการ: ตามกฎหมายและระเบียบการที่มูลนิธิฯ กำหนด

ผู้สนใจ:

 1. ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัว
 2. หลักฐานการศึกษา
 3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. เงินเดือนที่ต้องการ
 5. ผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมา (หากมี)

ส่งมาที่:

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
2549/54 อาคารพหลโยธิน พาร์ค เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ email: infoabout.feed@gmail.com
กำหนดการรับสมัคร:  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29  ตุลาคม 2564