ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

รับสมัครพนักงานสิ่งแวดล้อมศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 1. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี จ. สมุทรปราการ
  รายละเอียดงาน
  1. ติดตามและรายงานสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ศูนย์ศึกษา/ศูนย์การเรียนรู้
  2. ออกแบบและจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จากฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และประเด็นที่เชื่อมโยงกับการ
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้หรือพื้นที่สีเขียว พลังงาน น้ํา การจัดการขยะ และ Net Zero เป็นต้น
  3. จัดทําหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมกับสํานัก
  งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดเดียวกัน และจังหวัดอื่นๆ ผ่านการจัดกิจกรรมในพื้นที่ และ
  กิจกรรมออนไลน์
  5. จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป
  6. จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ให้แก่บุคคลและองค์กรที่สนใจ
  7. พัฒนารูปแบบการเผยแพร่การดําเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อออนไลน์
  8. งานตามแผนงานที่กําหนดประจําปี
  9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เกษตร ประมง หรือสาขา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากภาวะดังกล่าว
5. มีความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
6. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น MS Office (word, excel, PowerPoint), Google
docs, Google sheets, Google slides, Google Meet, Zoom เป็นต้น หากสามารถใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Arcmap, R-base Language ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. หากมีความสามารถ หรือ ประสบการณ์ในการจัดทํากิจกรรมออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งการพูดและนํากิจกรรมต่อสาธารณะ และการจัดทํารายงาน
10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด เขียน) ได้(จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
11. มีความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
12. มีวินัยในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา และมีความเป็นผู้นํา สามารถปฏิบัติงานตามลําพังได้
13. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
14. มีความซื่อสัตย์เสียสละ และรักในงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สวัสดิการ (เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว)
● เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
● ประกันสังคม
● ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ)
● ตรวจสุขภาพประจําปี

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทาง e-mail: thavinees.feed@gmail.com

วิธีการคัดเลือก

 •       ● คัดเลือกจากใบสมัคร
 •       ● สอบสัมภาษณ์
 •       ● ทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลา 3 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณธาวิณี  สามีภักดิ์  โทร 0 2942 7697

วันสอบสัมภาษณ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกหน้า ติดภาพถ่ายสี พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ให้ครบถ้วน

ดาวน์โหลดใบสมัคร