รับสมัครผู้ร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้

จำนวน : 1 อัตรา

พื้นที่ทำงาน: ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ “ชีวพนาเวศ” จ.ฉะเชิงเทรา

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. บริหาร ควบคุม ดูแลพื้นที่การเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน สาธิต และเรียนรู้ของเยาวชน และบุคคลทั่วไป
 2. รับผิดชอบในการวางแผน บริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอื่นๆ งบประมาณ และการรายงานต่าง ๆ
 3. รับผิดชอบการทำกิจกรรมของศูนย์ฯ ในด้านพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา และเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
 4. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้สนับสนุน และภาคีต่าง ๆที่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเดียวกับมูลนิธิฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้: สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตร วนศาสตร์ การศึกษา หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รักงานด้านวิชาการและด้านการให้บริการ
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมทั้งอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและในวันหยุดราชการได้ (โดยจะแจ้งล่วงหน้า)
 • ขับรถได้ และมีใบขับขี่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา

จำนวน : 1 อัตรา

พื้นที่ทำงาน: ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ “ชีวพนาเวศ” จ.ฉะเชิงเทรา

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. ปฏิบัติการตามแผนจัดทำหลักสูตรธรรมชาติศึกษา (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
 2. สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. ร่วมวางแผน และจัดทำสถานีศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมาย
 4. ร่วมวางแผนงาน และให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา แก่กลุ่มเป้าหมาย
 5. ให้บริการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์
 6. ดำเนินงานในการส่งเสริมโครงการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 7. ประสานงานหน่วยงานที่จะเข้าชมศูนย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี ในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้: สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตร วนศาสตร์ การศึกษา หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รักงานด้านวิชาการและด้านการให้บริการ
 • มีความสามารถด้านใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนสื่อสารได้พอสมควร
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและในวันหยุดราชการได้ (โดยจะแจ้งล่วงหน้า)
 • ขับรถได้ และมีใบขับขี่

รายได้และสวัสดิการ : ตามกฎหมายและระเบียบการที่มูลนิธิฯ กำหนด

ผู้สนใจ

 • ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัว
 • หลักฐานการศึกษา
 • รูปถ่าย 1 รูป
 • เงินเดือนที่ต้องการ
 • ผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมา (หากมี)


ส่งมาที่


มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

2549/54 อาคารพหลโยธิน พาร์ค เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

email: infoabout.feed@gmail.com

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563