ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

รับสมัครพนักงานสิ่งแวดล้อมศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน  

1. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (บางปู) จ. สมุทรปราการ

2. ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” จ. ฉะเชิงเทรา

3. ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดงาน

 1. ติดตามและรายงานสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ศูนย์ศึกษา/ศูนย์การเรียนรู้
 2. ออกแบบและจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จากฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และประเด็นที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้หรือพื้นที่สีเขียว พลังงาน น้ำ การจัดการขยะ และ Net Zero เป็นต้น
 3. จัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดเดียวกัน และจังหวัดอื่นๆ ผ่านการจัดกิจกรรมในพื้นที่ และกิจกรรมออนไลน์
 5. จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป
 6. จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ให้แก่บุคคลและองค์กรที่สนใจ
 7. พัฒนารูปแบบการเผยแพร่การดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อออนไลน์
 8.  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เกษตร ประมง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากภาวะดังกล่าว
 5. มีความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 6. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น  MS Office (word, excel, PowerPoint), Google docs, Google sheets, Google slides, Google Meet, Zoom เป็นต้น หากสามารถใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Arcmap, R-base Language ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 8. หากมีความสามารถ หรือ ประสบการณ์ในการจัดทำกิจกรรมออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งการพูดและนำกิจกรรมต่อสาธารณะ และการจัดทำรายงาน
 10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด เขียน) ได้ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 11. มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 12. มีวินัยในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา และมีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามลำพังได้
 13. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
 14. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ และรักในงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สวัสดิการ (เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว)

 •       ● เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 •       ● เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาทำการ
 •       ● ประกันสังคม
 •       ● ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ)
 •       ● ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทาง e-mail: thavinees.feed@gmail.com

วิธีการคัดเลือก

 •       ● คัดเลือกจากใบสมัคร
 •       ● สอบสัมภาษณ์
 •       ● ทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลา 3 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณธาวิณี  สามีภักดิ์  โทร 0 2942 7697

วันสอบสัมภาษณ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกหน้า ติดภาพถ่ายสี พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ให้ครบถ้วน

ดาวน์โหลดใบสมัคร