ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

รับสมัครพนักงานห้องปฏิบัติการ

สถานที่ปฏิบัติงาน  

ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” จ. ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดงาน

 1. เพาะเลี้ยงหิ่งห้อย S. aquatilis ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคการเลี้ยงที่กำหนดโดยที่ปรึกษาโครงการ
 2. ปล่อยตัวอ่อนของหิ่งห้อย ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ ทุกเดือน
 3. ติดตามหิ่งห้อยในสนามหลังการปล่อยเป็นระยะ ๆ  -ติดตามและนับ หิ่งห้อยตัวอ่อนและตัวเต็มวัย หลังจากการปล่อยทุกสัปดาห์

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ กีฏวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหิ่งห้อย หรือแมลง
 4. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น  MS Office (word, excel, PowerPoint), Google docs, Google sheets, Google slides, Google Meet, Zoom เป็นต้น
 5. มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามวิธีการที่กำหนดได้ครบทุกขั้นตอน 
 6. มีวินัยในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา และสามารถปฏิบัติงานตามลำพังได้
 7. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดได้
 8. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ และรักในงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สวัสดิการ (เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว)

 •       ● เงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 •       ● เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท/เดือน
 •       ● ค่าโทรศัพท์ 500 บาท/เดือน
 •       ● ประกันสังคม
 •       ● เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาทำการ

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทาง e-mail: thavinees.feed@gmail.com

วิธีการคัดเลือก

 •       ● คัดเลือกจากใบสมัคร
 •       ● สอบสัมภาษณ์
 •       ● ทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลา 3 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณธาวิณี  สามีภักดิ์  โทร 0 2942 7697

วันสอบสัมภาษณ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกหน้า ติดภาพถ่ายสี พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ให้ครบถ้วน

ดาวน์โหลดใบสมัคร