ประกาศรับสมัคร 

อาสาสมัครสิ่งแวดล้อมศึกษา (ระยะสั้น)

ตำแหน่ง : อาสาสมัครสิ่งแวดล้อมศึกษา (ระยะสั้น) จำนวน 2 อัตรา

พื้นที่ทำงาน : ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้บริการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์
  2. ประสานงานหน่วยงานที่จะเข้าชมศูนย์
  3. สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
  4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ นักศึกษาอาสาสมัคร (Young troop)

คุณสมบัติ :

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  2. จบการศึกษาอนุปริญญา ปริญญาตรีด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ
  3. ชอบงานวิชาการและการให้บริการ
  4. มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือ ค่ายเยาวชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีภูมิลำเนา หรือพำนักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และในวันหยุดราชการได้ (โดยจะแจ้งล่วงหน้า)

สัญญาจ้าง : พนักงานชั่วคราว (รายวัน) ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2563

รายได้และสวัสดิการ : ตามกฏหมายและระเบียบที่มูลนิธิฯ กำหนด  

ผู้ที่สนใจ :

  1. ส่งจดหมายการสมัคร พร้อมประวัติส่วนตัว
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  3. รูปถ่าย 1 รูป (1 นิ้ว)
  4. ผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ส่งมาที่ : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

             2549/54 อาคารพหลโยธิน พาร์ค เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง – ธันวาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ToyotaGreentownAyutthaya/