รับสมัครผู้ร่วมงาน

ประกาศ

เรียน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ “ชีวพนาเวศ” จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา

จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมาย ภายในวันที่ 15 กันยายน

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)