ทำเนียบผู้บริหารมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
ประธานกรรมการ
นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ
รองประธานกรรมการ
นางวรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์
กรรมการ
นายโกมล แพรกทอง
กรรมการ
นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมการ
พันเอก นเรศ โกรา
กรรมการ
นายสุรศักดิ์ ศรีรัตนาภรณ์
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวพริ้มเพรา คงธนะ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธาวินี สามีภักดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ