วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพฤติกรรมของบุคคลและ สังคม ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“Leadership in the conservation of the environment and natural resources, by promoting the process of Environmental Education  for Sustainable Development ”

 

ภารกิจ (Mission)

ให้ความรู้ สร้างความตระหนักกับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการ สิ่งแวดล้อมศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งแวดล้อมศึกษา บูรณาการความรู้ด้านการอนุรักษ์ในแต่ละศาสตร์ ให้เกิดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถชี้วัดได้

“Raise awareness of youth and the general public for natural resource conservation, via environmental education  that  aims to encourage people  to experience conservation activities and change their attitude and behavior in order to live sustainably with nature.”