จากประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและความสำเร็จจากการดำเนินงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ยังให้บริการด้านการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ในหลายลักษณะ ดังนี้

01_title-01 03_title-01 02_title-01
04_title-01 05_title-01