การปรับพื้นที่อยู่อาศัยของนกชายเลน และนกอพยพ

ในโครงการฉลาดทำบุญ เครือข่ายพุทธิกา กับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับพื้นที่อยู่อาศัยของนกชายเลน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จิตอาสาต้องมีการตัด ถอน หรือดึงต้นไม้ออกไปจากพื้นที่ โดยใช้อุปกรณ์อาทิ มีดพล้า กรรไกร ตัดกลุ่มต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่หากินของกลุ่มนกอพยพชายเลน ให้เกิดพื้นที่โล่งเพื่อให้นกอพยพลงมาหากิน ซึ่งจะรวมฝูงเป็นจำนวนหลายพันตัว โดยนกแต่ละชนิดต้องการสภาพนิเวศของแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะนกชายเลนต้องการพื้นที่โล่งกว้างในการหาอาหารและการระวังภัยภายในฝูง

การปรับพื้นที่อยู่อาศัยฯ จึงเป็นกิจกรรมสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)ฯ ต้องดำเนินการทุกปี กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30-17.00 น.ในวันที่ 11 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมากับเหล่าจิตอาสาประมาณ 30 คน และเครือข่ายพันธมิตรที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนจากโครงการ TOT รุ่น 1 และ 2 รวมถึงอาจารย์น้อง

ขอบขอบคุณทุกจิตอาสาที่ได้เสียสละเวลาแรงกายและแรงใจที่ได้มาช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 arsa1-1-01  arsa1-2-01  arsa1-3-01
 arsa1-4-01  arsa1-5-01  arsa1-6-01
 arsa1-7-01  arsa1-8-01  arsa1-9-01
 arsa1-10-01  arsa1-11-01  arsa1-12-01
 arsa1-13-01  arsa1-14-01  arsa1-15-01
 arsa1-16-01  arsa1-17-01