ค่ายเยาวชน (Youth Camp)

FEED Thailand เน้นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและใช้หลักสูตรแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยอาศัยสภาพธรรมชาติเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและนำไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเป็นระบบ มีทั้งแบบครึ่งวัน เต็มวัน 1 คืน 2 วัน หรือ 2 คืน 3 วัน จำนวนต่อกลุ่มไม่เกิน 50 – 60 คน

กิจกรรมค่ายเยาวชนแบ่งตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1_title-01 2_title-01
3_title-01 4_title-01