กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการศึกษาและพิจารณาถึงความจำเป็น ความต้องการของตนเอง การน้อมนำแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติวิถีแห่งการพึ่งตนเอง และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างพอเพียง

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการเกษตรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

agri1_title-01