ค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน สำหรับผู้เรียนจำนวน 90 คน ใน 5 ภาค ตามพื้นที่ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้จัดทำฯ ออกแบบโดยคำนึงถึงโครงสร้างการจัดชุดกิจกรรมแบบ Project Based Learning โดยบูรณาการทั้ง 3 ประเด็นคือ

1) การเรียนรู้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และ

3) การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการประเด็นสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีสังคมวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสามารถสร้างกิจกรรมที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

ภาพตัวอย่างกิจกรรมภายในค่ายฯ

agri1-1-01 agri1-2-01 agri1-3-01
agri1-4-01 agri1-5-01 agri1-6-01
agri1-7-01 agri1-8-01 agri1-9-01
agri1-10-01 agri1-11-01 agri1-12-01
agri1-13-01 agri1-14-01 agri1-15-01