เรียนรู้เพื่อหาความหมายของคำว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในระบบนิเวศที่หลากหลาย อาทิ พื้นที่ชุ่มน้ำ ระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศในท้องถิ่นของตนเอง ระบบนิเวศที่ราบลุ่มภาคกลาง เป็นต้น ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ตั้งแต่การสำรวจ วิเคราะห์ทั้งด้านระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุ และพันธุกรรม เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในระบบนิเวศ

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

camp7-title-01 camp1-title-01 camp3-title-01