เยาวชนรักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 8 กับ การไฟฟ้านครหลวง

 camp1-1-01  camp1-2-01  camp1-3-01
 camp1-4-01  camp1-5-01  camp1-6-01
 camp1-7-01  camp1-8-01  camp1-9-01
 camp1-10-01  camp1-11-01  camp1-12-01
 camp1-13-01  camp1-14-01  camp1-15-01
 camp1-16-01  camp1-17-01  camp1-18-01
 camp1-19-01  camp1-20-01  camp1-21-01