การศึกษาเรื่องสถานการณ์โลกร้อน มลภาวะทางดิน น้ำ อากาศ และการใช้พลังงานต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า อาทิ โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก, กิจกรรมปิดไฟให้โลกพัก (Earth Hour)

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

camp6_title-01 camp5-title-01 camp4-title-01