Trip 2: สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ และ Walk Rally ปลูกป่าชายหาด

ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และชายหาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 2-11-01  2-5-01  2-8-01
2-2-01 2-25-01 2-13-01
2-1-01 2-24-01 2-10-01
2-12-01 2-22-01 2-21-01
2-20-01 2-15-01 2-9-01
2-6-01 2-4-01 2-23-01
2-19-01 2-18-01 2-3-01
2-16-01 2-7-01 2-14-01

ภาพ : https://www.facebook.com/TeaTreeHeart