กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Menu)

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED Thailand มีความยินดีนำเสนอแนวคิดเรื่องงานอนุรักษ์และแนวทางทำกิจกรรม CSR หลากหลายรูปแบบ และโครงการซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในการทำงานอนุรักษ์มากว่า 15 ปี แนวคิดและโครงการทั้งหมดที่นำเสนอมาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ปี 2556 (2013) เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการและดำเนินงานอนุรักษ์เพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก และเยาวชน ของบริษัทธุรกิจเอกชน

ภาพตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานต่าง ๆ

csr1-title csr5-title-01 csr4-title-01
csr2-title-01 csr3-title 06-1_title-01
07_title-01-01 csr3_title-01

สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมสีเขียว ผ่านกิจกรรมดีๆ เหล่านี้

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ (Natural Conservation Activities)

  1. โครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ  >>> Reforestation and re-habitation, and planting projects and activities
  2. โครงการส่งน้องเข้าห้องเรียนธรรมชาติ >>> Let our children into the Natural  Classroom  “Feed Nature Fund”
  3. โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม >>> Natural Conservation Youth Camp
  4. โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก (ส่วนต่อขยาย)  >>> Low Carbon School Network (Bangkok)
  5. โครงการจัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (โรงเรียนจิตรลดา)  >>> Chitralada school environmental curriculum development 
  6. โครงการรวมกันปันใจให้ธรรมชาติ (FNCM)  >>> FEED NATURE  CLUB Membership (FNCM)

โครงการ ระยะ 1-2 ปี

  1. โครงการสมุนไพรปลอดสารพิษเพื่อชุมชน >>> An organic herbal farm in the northeastern Thailand (Nakorn Ratchasima province)
  2. โครงการอนุรักษ์โลมาในอ่าวไทย >>> Dolphin recovery and conservation project
  3. โครงการโรงเรียนสีเขียวลดโลกร้อน  >>> Go Green for a Living School (GLS)
  4. โครงการประกวดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  >>> School contest of the best Teaching model of Sustainable use of Natural resources and biodiversity (STN)
  5. โครงการส่งเสริมการอ่านให้แก่เยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม  >>> Young Reader for the Environment for Sustainable Development (YRED) 

โครงการ ระยะ 3 – 5 ปี (อย่างต่อเนื่อง)

  1. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติวังน้ำเขียว (นครราชสีมา)  >>> Wang nam Khaew Asian Environmental Education and Buddhist Ethic Improvement Centre (AEBIC)
  2. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติคลองวาฬ (ประจวบคีรีขันธ์) >>> Klong Warn Nature Education Centre
  3. โครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษากรุงเทพมหานคร  >>> Bangkok Environmental Education Centre (BEEC)
  4. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติอันดามัน  >>> Andaman Nature Education Centre

contact-csr-01