BLA Happy Life – Go Green Trip#1

เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) (FEED) จัดกิจกรรม BLA Happy Life – Go Green Trip#1 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดยมีนักศึกษาจาก 10 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
3. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
4. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
7. มหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา

ขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม เข้าใจความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง เห็นประโยชน์ของการรักษา ดูแล การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม เพราะทุกคนได้ลงพื้นที่จริง ได้เรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติที่มีต่อโลก สังคม และตัวเรา มีความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย และยังได้ลงมือปฏิบัติช่วยกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

002-01 001-01 003-01
008-01 007-01 006-01
010-01 011-01 013-01
012-01 005-01 004-01
009-01