EARTH HOUR 2016 ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน “พลังคุณ เปลี่ยนโลก”
ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 20.30-21.30 น.

กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และองค์กร WWF ประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน: 60 EARTH HOUR ” ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละเมือง เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนตลอดจนประชาชนให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกัน สำหรับปี 2559 ยังคงเดินหน้าสานต่อการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน: 60 EARTH HOUR ” ภายใต้ “พลังคุณ เปลี่ยนโลก” ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในชีวิตประจำวัน

ผลโครงการ 60+ Earth Hour 2016 เพียง 1 ช.ม. ช่วยชาติประหยัดค่าไฟกว่า 8 ล้านบาทโดยนายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง แถลงผลการดำเนินโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2559 (60+ Earth hour 2016) ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 2,020 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 5,954.07 เมกะวัตต์หรือคิดเป็นอัตราการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 8,034,694 บาท

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ถึง 1,057 ตัน โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) ถือเป็นการจุดประกายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป