Earth Hour 2018

ผลโครงการ 60+ Earth Hour 2018 เพียง 1 ชม. ช่วยชาติประหยัดค่าไฟกว่า 7,863,635 บาท นายสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมแถลงผลการดำเนินโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2561(60+ Earth hour 2018) ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 2,002 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 6,198 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตราการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 7,863,635 บาท นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ถึง 1,026 ตัน สำหรับกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018)” ในครั้งนี้ประเทศไทยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 อีกทั้งเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กฟน. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กทม. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) องค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชน ร้านค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อลดการใช้พลังงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใน กฟน. ให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต ความสำเร็จของโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) ตลอด 11 ปี ถือเป็นการจุดประกายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลสำหรับโรงเรียนชนะเลิศ 3 ลำดับ ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากกิจกรรมปิดไฟ Earth Hour ดังนี้ ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนครนายก ทั้งหมด 11 โรงเรียน เพื่อสานต่อการลดใช้พลังงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่สามารถทำได้จริงขยายเข้าสู่โรงเรียนและชุมชนเข้าสู่ปีที่ 6 แล้วโดยโครงการได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเดินหน้ากิจกรรมเข้าปีที่ 7 ด้วย