Earth Hour 2019

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมแถลงผลการดำเนินโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2562 (60+ Earth hour 2019) ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. ณ บริเวณลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1,514 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 5,778.38 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตราการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 6,050,021 บาท นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ถึง 749 ตัน

 

สำหรับกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019)” ในครั้งนี้ประเทศไทยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดย กฟน. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED องค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รณรงค์ให้ประชาชนร่วมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังได้สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใน กฟน. ให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต ความสำเร็จของโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) ตลอด 12 ปี ถือเป็นการจุดประกายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป