กิจกรรม “60+ Earth Hour 2020 ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต”

ขอเชิญทุกท่านร่วมปิดไฟ ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. วันที่ 28 มีนาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2563 (60+ Earth hour 2020) ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 2,482 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 6,204.24 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตราการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 10,152,362 บาท นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ถึง 1,219 ตัน

 
สำหรับกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)” ในปีนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียวในการลดการใช้พลังงานอยู่ภายในบ้านของทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ”ไวรัสโคโรนา” COVID-19 โดยประเทศไทยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ MEA กทม. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) องค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทั้งการปิดไฟ ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เตารีด เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พัดลมตั้งพื้น นอกจากนี้ MEA ยังได้สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร ให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จากความสำเร็จของโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) ตลอด 13 ปี ถือเป็นการจุดประกายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป