การฝึกอบรม ตามที่กลุ่มเป้าหมายประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคคล จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานและบริษัทธุรกิจกับกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ละลายพฤติกรรม ทำงานเป็นทีม ศึกษาดูงานปลูกฝังแนวคิด และวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ภาพตัวอย่างกิจกรรมการฝึกอบรม

t1_title-01 t2_title-01