ฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ และคณะครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมปรับปรุงหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)