ปฐมนิเทศพนักงานบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

บรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ของบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กิจกรรมที่เน้นให้ทุกคนรู้จักการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป…

 t2-15-01  t2-14-01  t2-13-01
 t2-12-01  t2-11-01  t2-10-01
 t2-9-01  t2-8-01  t2-7-01
 t2-6-01  t2-5-01  t2-4-01
 t2-3-01  t2-2-01  t2-1-01