ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

รายงานผลการปฏิบัติงานของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) โดยประกอบไปด้วยศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 3 แห่ง ดังนี้

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (บางปู)

ปีงบประมาณ 2563 • ฉบับภาษาไทย | • English version

ปีงบประมาณ 2564 • ฉบับภาษาไทย | • English version

ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”

ปีงบประมาณ 2563 • ฉบับภาษาไทย | • English version

ปีงบประมาณ 2564 • ฉบับภาษาไทย | • English version

ศูนการเรียนรู้ โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา

ปีงบประมาณ 2563 • ฉบับภาษาไทย | • English version

ปีงบประมาณ 2564 • ฉบับภาษาไทย | • English version