About: FEED Admin

Recent Posts by FEED Admin

จานอร่อยกู้โลก

หนึ่งในภารกิจของเด็กๆ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ที่ช่วยกันไตร่ตรองและใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้อย่างคุ้มค่า แม้ว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่หลายคนมักจะมองข้าม แต่พวกเขามิอาจมองข้าม และลงมือทำทันที ด้วยการเตือนตัวเองกับการชั่งเศษอาหารที่รับประทานเหลือในแต่ละมื้อ และยังนำไปหมักเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ แค่นี้เจ้าหนูตัวเล็กๆ ก็ช่วยโลกได้แล้ว ; โครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก Low Carbon School Network...

ภารกิจ

มูลนิธิฯ ให้ความรู้สร้างความตระหนักกับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งแวดล้อมศึกษา บูรณาการ ความรู้ด้านการอนุรักษ์ในแต่ละศาสตร์ ให้เกิดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถชี้วัดได้…...

Recent Comments by FEED Admin

    No comments by FEED Admin yet.