ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนกับครอบครัว Bowling

Let’s Save the Earth this Way

“เรื่องราวที่ยังไม่จบ” คุณเชื่อหรือไม่ว่าพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง เราพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์แต่กลับส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อธรรมชาติ เพราะระบบนิเวศจำเป็นต้องพึ่งพาป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ เมื่อป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลาย จำนวนสัตว์น้ำก็จะลดลง และอาจเกิดการเน่าเสียของน้ำที่ไม่อาจบำบัดให้กลับมาโดยธรรมชาติได้…

 

csr2-1-01 csr2-2-01 csr2-3-01
 csr2-4-01  csr2-5-01  csr2-6-01
 csr2-8-01  csr2-7-01  csr2-9-01
 csr2-10-01  csr2-11-01  csr2-12-01
 csr2-13-01  csr2-14-01  csr2-15-01