โครงการประกวดวาดภาพระบายสีบนฝาผนัง ในหัวข้อ “คุณค่าป่าชายเลน ต่อคนไทยในแผ่นดินนี้”

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ ในความร่วมมือระหว่างกรมพลาธิการทหารบก มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีฝาผนัง ในหัวข้อ “คุณค่าของป่าชายเลน ต่อคนไทยในแผ่นดินนี้” นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผลงาน

โดยโครงการได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดอื่นๆ เข้าร่วมโครงการ และได้รับความสนใจเป็นอย่างดีในครั้งนี้มีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน จาก 10 โรงเรียน ซึ่งผลการตัดสินผลงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ในชื่อภาพ “รากฐานป่าชายเลน” และ “คุณค่าป่าชายเลน เพื่อความสุขของคนไทย” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง และโรงเรียนสมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ และโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

และในปัจจุบันผลงานดังกล่าวได้ถูกติดตั้งไว้ที่อาคารศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาเยือนบางปูได้ชื่นชมผลงานของเด็กนักเรียนได้ที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ