LCSN-II

โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปี 2 สมุทรปราการ

ระยะเวลา เดือนเมษายน 2556 – เดือนมีนาคม 2557

 

แนวคิดหลัก กิจกรรมโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก: โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก เป็นโครงการที่มุ่งหวังถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่ร่วมโครงการทุกคน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการลดรอยเท้าเชิงนิเวศ (Ecological Footprint) ที่แต่ละคนได้กระทำต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ อันเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากที่สุดพื้นที่หนึ่ง

โครงการนี้มุ่งหวังถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบุคคลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นการเริ่มต้นที่ตนเอง สามารถกระทำได้ทันที และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับโลก และหากนักเรียนคนๆหนึ่งสามารถกระทำได้ เมื่อรวมกับเพื่อนนักเรียนในห้อง ต่อยอดไปถึงเพื่อนนักเรียนทั้งระดับชั้น จะสามารถเปลี่ยนจากพลังเล็กๆ ของคนคนหนึ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ขยายใหญ่ขึ้น เป็นระดับโรงเรียน ระดับเขต นำไปสู่การขยายผลต่อเนื่องไปถึงระดับจังหวัด และระดับประเทศในที่สุด

ความคิดรวบยอดของหลักสูตรในโครงการ: โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 2 ยังคงใช้กระบวนการและวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่กระบวนการสร้างความตระหนัก (Awareness) การให้ความรู้ (Knowledge) เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) นักเรียนเป้าหมายจะได้รับการพัฒนาทักษะ (Skill) และนำไปสู่การมีส่วนร่วม (Participation) ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดรอยเท้าคาร์บอน

อย่างไรก็ตามในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ มีพื้นฐานการดำเนินการจากการเรียนรู้แบบลักษณะการทำโครงการ (Project Base Learning) มุ่งหวังให้นักเรียนเป้าหมายได้มีโอกาสในการสำรวจ ค้นหา และวิเคราะห์ปัญหา ถึงผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่มีมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ช่วยกัน พิจารณาทางเลือกในสิ่งที่ตนเองสามารถช่วยกันหรือปฏิบัติได้จริง จนนำไปสู่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริง เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ จะใช้สอดแทรกแนวคิดและนำเสนอวิธีปฏิบัติตามแนวทางของ  “การใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์ พอเพียง (Smart Energy)”  ประกอบไปด้วย

 1. Renewable Energy :หน่วยการเรียนรู้ พลังงานทางเลือก
 2. Energy Efficiency : หน่วยการเรียนรู้ ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
 3. Shifting the Energy Paradigm :หน่วยการเรียนรู้ การปรับแนวคิดด้านการใช้พลังงาน
 4. Carbon Capture and Storage :หน่วยการเรียนรู้ ปฏิบัติการลดคาร์บอน

โดยจะเข้มข้นมากในเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และหน่วยงานเรียนรู้ การปรับแนวคิดด้านในการพลังงาน เพราะนักเรียนสามารถนำปรับใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลก
 2. ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Smart Energy เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
 3. สร้างเครือข่ายโรงเรียนคาร์บอนต่ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนอำนวยวิทย์
 2. โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 3. โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
 4. โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
 5. โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
 6. โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
 7. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
 8. โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
 9. โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
 10. โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
 11. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
click-1-01 ไป http://www.ecocalculator.org