คาร์บอนต่ำ, สีเขียว, เมืองน่าอยู่, มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, FEED, กรุงเทพมหานคร

โครงการกรุงเทพสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาผลกระทบอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาภาวะโลกร้อนปรากฏชัดเจนและเพิ่มความรุนแรงขึ้นส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่เว้นแม้แต่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ เห็นได้ชัดเจนจากเหตุการณ์วิกฤติภัยน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ ๕๐ ปี และสถิติระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า ๒.๕๐ ม. ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อประชาชนและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมายมหาศาล เป็นที่ทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศที่มีปริมาณมากเกินสมดุล ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ทำให้ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครเจริญก้าวไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕ และการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และเล็งเห็นว่าการนำกรุงเทพมหานครเข้าสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)” ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนและแพร่หลายในหลายประเทศทั้งในยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียน ภายใต้หลัก ๓ ประการ คือ ๑. ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกภาคส่วน ( Carbon Minimization in all sectors)  ๒. การลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น เปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มีคุณภาพ  (Toward a Simpler life style that realize richer quality of life) ๓. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติพร้อมทั้งบำรุงรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (Co-Existing with Nature) เป็นความท้าทายของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศที่ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยการจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจ วิเคราะห์การใช้พลังงานของอาคารและดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำในมิติของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีต่อไปในอนาคต