โครงการ “ส่งน้องเข้าห้องเรียนธรรมชาติ”

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ชวนให้ทุนส่งน้อง 500 คนจาก 5 โรงเรียน เข้าเรียนห้องเรียนธรรมชาติ นักเรียนได้เรียนรู้จากการกระทำและประสบการณ์ตรงที่จะได้รับจาการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ

ระยะเวลาโครงการ 01 ต.ค. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566พื้นที่ดำเนินโครงการ  ระบุพื้นที่: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก