ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จ.นครนายก Eco Eyes Village

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติล่าสุดของส่วนสิ่งแวดล้อมศึกษา FEED ประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ชื่อ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ” อีโค่อายส์ วิลเลจ” Nature and Agriculture Education Centre of “Eco Eyes Village” (NAECEEV)

ตั้งอยู่ในพื้นที่รวม 30 ไร่ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งมีความประสงค์ให้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นป่าที่ราบต่ำ ภาคกลางของประเทศไทย พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร(ห้องเรียนธรรมชาติ) รวมทั้งการเรียน รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยเปิดให้บริการแก่ กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ

วัตถุประสงค์หลัก แบ่งออกเป็น 6 ประการได้แก่

  1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษาและสิ่งแวดล้อมศึกษาในที่ราบลุ่ม ภาคกลาง
  2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรธรรมชาติศึกษาและสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางในชั้นเรียน
  3. เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพเกษตรกรรม เรียนรู้เรื่องเกษตรแนวใหม่ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป
  4. ให้บริการด้านธรรมชาติศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจทุกระดับ
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่าย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคกลางและภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ
  6. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา และกสิกรรมธรรมชาติในภูมิภาค และนานาชาติ

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ได้เน้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานหลัก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สามารถบูรณาการกับการเรียนรู้ในระบบการศึกษาให้เกิด การจัดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงในการศึกษาระบบนิเวศที่ราบลุ่มภาคกลางทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษาของมูลนิธิฯ ที่ประจำในศูนย์ศึกษาฯ เป็นผู้นำกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน และเพื่อความสะดวกใน

การทำกิจกรรม และได้รับความรู้อย่างทั่วถึง เจ้าหน้าที่จะทำการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 15 – 20 คน เพื่อทำการเรียนรู้ และเข้าพื้นที่ศึกษาครั้งละประมาณ 3 – 6 ชั่วโมง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุและการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

หลักสูตรการศึกษาสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง : หลักสูตรการเรียนรู้ธรรมชาติผ่านประสบการณ์ตรง โดยเน้นการเรียนรู้จากสถานที่จริง การสืบค้นพบด้วยตัวเอง เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยระดมสมองเพื่อประมวลความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดการคิด เชิงระบบ ไตร่ตรองพิจารณาทางเลือก จนนำไปสู่การจัดสินใจ เผยแพร่ และแบ่งปัน เกิดเป็นพฤติกรรมและการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร    โทรศัพท์ : 02 942 7697  มือถือ : 092 712 5170 , FACEBOOK : eco eyes village, feed thailand