ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)ฯ

หลักสูตรการเรียนรู้

ระดับอนุบาล เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศึกษาธรรมชาติในแง่มุมศิลปะ ทดลอง สังเกตชีวิตของสัตว์ประจำป่าชายเลนที่น่าสนใจ เช่น ปู ปลาตีน และนก สู่การถ่ายทอดเรื่องราวธรรมชาติผ่านผลงานของเด็กๆ

ระดับประถมศึกษาตอนต้น การเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในบางปู (ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น) การฝึกจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพันธุ์ไม้ นก สัตว์หน้าดิน และปลาตีน ด้วยโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำแนกโครงสร้างหลักของพันธุ์ไม้ชายเลน จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ระดับมัธยมศึกษา มีหน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 หน่วย ตามองค์ประกอบทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ ดังนี้

  1. พันธุ์ไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนและพันธุ์ไม้ ชนิดพันธุ์ไม้เด่น ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การปรับตัว ประโยชน์และคุณค่าของระบบนิเวศป่าชายเลน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่แปลงสาธิต
  2. นก นกน้ำ และนกนางนวลในบางปู ความรู้พื้นฐานด้านปักษีวิทยา พฤติกรรม การอพยพของนก ชนิดนกเด่นที่บางปู การฝึกจำแนกนกนางนวล นกอพยพ และนกประจำถิ่น พร้อมฝึกปฏิบัติจริงภายในหอดูนก และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
  3. ระบบนิเวศชายฝั่ง – หาดโคลนและโลกของสัตว์หน้าดิน ศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งและระบบนิเวศหาดโคลน ความสัมพันธ์จากต้นน้ำ ผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู สู่การเกิด ความสำคัญของหาดโคลน ศึกษาโครงสร้าง และฝึกจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์หน้าดินที่สำรวจพบ พร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
  4. ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู ศึกษาความหมายของคำว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ” สำรวจ วิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ทั้งด้านระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในระบบนิเวศ

หลักสูตรค่ายนักเรียนบูรณาการ เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษจากความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ WWF ประเทศไทย โดยเน้น 3 เรื่องหลัก คือ สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการทดลองใช้หลักสูตรมาแล้วทั่วประเทศ (5 ภูมิภาค)

หลักสูตรบุคคลทั่วไป เน้นการเรียนรู้ในภาพรวมของพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ อาทิ การปลูกป่าชายเลน การเพาะชำกล้าไม้ การรักษาความสะอาดพื้นที่ธรรมชาติ และการปรับพื้นที่อยู่อาศัยของนก เป็นต้น

หลักสูตรพิเศษ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หลักสูตรนี้เป็นการปรับเนื้อหาการเรียนรู้รวมถึงเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ โดยยังคงเนื้อหาหลักด้านการสำรวจระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ที่อยู่ : 164 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2709-5005 โทรสาร. 0-2709-5005 ต่อ 108

Facebook/ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู