ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา

โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา” ถือเป็นจังหวัดที่ 4 ที่โตโยต้าได้นำองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นจังหวัดแรก โดยความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการบูรณะเรือนจำเก่า หน้าตลาดหัวรอ บนพื้นที่ขนาด 8 ไร่ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม” แห่งแรกนอกโรงงานต่อจากศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” ในโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ โดยนำองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้านของโตโยต้ามาจัดแสดงภายในพื้นที่เมืองสีเขียว เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชมชุน และนักท่องเที่ยว เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

แนวคิด

โตโยต้าเมืองสีเขียว มุ่งเน้นในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และแก่ชุมชนภายนอก ผ่านกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประกอบกับการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำเนินงาน “เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต” และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นเมืองสีเขียวในอนาคต

การเรียนรู้

ภายในโตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา แบ่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวEco Forest

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มออกซิเจน และ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักปฏิบัติของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ จากมหาวิทยาลัย โยโกฮาม่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน การปลูกป่าที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล

2.การอนุรักษ์น้ำ Water Conservation

การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด และ ใช้ให้คุ้มค่า ที่สุด โดยสร้างถังน้ำออกแบบเป็นไม้ยืนต้นรองรับ น้ำฝน และพื้นรูพรุน ซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้รดน้ำ ต้นไม้ และใช้กิจกรรมต่างๆ ในสวน

3.การเดินทางอย่างยั่งยืน Sustainable Transportation

Toyota HAMO โตโยต้า ฮาโม่ ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต กับระบบ Harmonios Mobility Network เป็น นวัตกรรมการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV car sharing) โดยนำไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์

รถยนต์ไฮบริด Hybrid Synergy Drive เทคโนโลยีรถยนต์ที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่ง ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดจอดจักรยาน ส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษโดยการปั่นจักรยานซึ่ง “จักรยาน” เป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน เพียงแค่เมื่อต้องเดินทางในระยะทางใกล้ๆ เลือกปั่น จักรยาน หรือ เดินแทนการใช้รถยนต์ จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก ลดภาวะมลพิษในอากาศ

4.การใช้พลังงานทางเลือก Renewable Energy

Solar Power Parking Canopy พื้นที่กว่า 450 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 100 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับ ลดค่าไฟฟ้าของบ้าน 26 หลัง (คำนวณค่าไฟเฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 150 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ เท่าต่อปี

อาคารควบคุมอัจฉริยะ Smart Grid Building แสดงถึงนิทรรศการการลดการใช้พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้ พลังงานจาก แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า นำมาเก็บใน แบตเตอรี่เก็บประจุ ที่ผลิตจาก เซลล์แบตเตอรรี่ของรถยนต์ไฮบริดที่ใช้แล้ว เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ มาใช้ ในเมืองสีเขียว

5.การจัดการขยะ Waste Management

การจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลด-แยก -และจัดการขยะ ที่มุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่หรือ การรีไซเคิลและการลดขยะจากต้นทาง ลดการใช้ ขยะพิษและส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา (เรือนจำเก่าอยุธยา ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000)

E-mail : Greentown.feed@gmail.com Facebook : ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา

ผลการปฏิบัติงาน: ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2562 Thai version | Englisg version