หลักสูตรการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ราบลุ่มภาคกลาง

  1. การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น เช่น การศึกษาด้านพืช สัตว์ ทรัพยากรดินและน้ำ เป็นต้น
  2. การศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่น เช่น ระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำ ระบบนิเวศในแหล่งน้ำ และระบบนิเวศในนาข้าว เป็นต้น
  3. การศึกษาด้านสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ และพลังงานทางเลือก เช่น การศึกษาเรื่องสถานการณ์โลกร้อน มลภาวะทางดิน น้ำ อากาศ และการใช้พลังงานต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า เป็นต้น
  4. การศึกษาด้านเกษตรกรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การศึกษาและพิจารณาถึงความจำเป็นและความต้องการของตนเอง การน้อมนำแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติวิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน เป็นต้น
  5. การศึกษาด้านทักษะทางสังคม เช่น ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น

หลักสูตรพิเศษ

เป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ ที่สนใจในการศึกษาธรรมชาติผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละครั้งจะปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนปรับให้สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ อายุ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานนั้นๆ ได้ เช่น กิจกรรม CSR ของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษจากธรรมชาติ เป็นต้น

หลักสูตรนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง

หลักสูตรการเรียนรู้ธรรมชาติผ่านประสบการณ์ตรง โดยเน้นการเรียนรู้จากสถานที่จริง การสืบค้นพบด้วยตัวเอง เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยระดมสมองเพื่อประมวลความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดการคิดเชิงระบบ ไตร่ตรองพิจารณาทางเลือก จนนำไปสู่การจัดสินใจ เผยแพร่ และแบ่งปัน เกิดเป็นพฤติกรรมและการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร

ที่อยู่ : ภายในสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กม.46-48 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร/โทรสาร. 0-2520-4835 มือถือ. 08-1618-3404 E-mail: naec.feed@gmail.com, FACEBOOK/NAEC Centre