เมื่อภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เกิดภาวะโลกร้อน  การใช้พลังงานแบบไม่คุ้มค่า และก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้หลาย ๆ ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ต่างแสวงหาพลังงานทางเลือก เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางพลังงาน  เมื่อเห็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติรุนแรงขึ้น บ่อยขึ้น มีความเสียหายมากขึ้น มนุษย์ก็เริ่มตระหนักและคิดหาทาง แก้ไขและป้องกันมหันตภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เรื่องพลังงาน  จึงมีการแสวงหาพลังงานสะอาด ไม่ปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ทำให้โลกร้อน เกิดแนวคิดเรื่องพลังงานทางเลือก พลังงานยั่งยืน พลังงานทดแทน  มีทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างแพร่หลายทั่วโลก

FEED  ในฐานะทีมงานที่ทำงานด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังความรู้ ประสบการณ์และจิตสำนึกให้กับเยาวชนในระบบและนอกระบบการศึกษาจึงสรรสร้างหลักสูตรสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำร้ายโลกด้านการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงาน  โดยนำเข้าเทคโนโลยีและองค์ความรู้( Eco GURU) จาก ยุโรป  ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมไทย ความเป็นอยู่แบบไทย กลายเป็นเครื่องมือสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีการปรับตัวปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับโลกและธรรมชาติมากขึ้น เมื่อผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ภายใต้โครงการ “ โรงเรียนใหญ่..รอยเท้าเล็ก”  หรือ “ Low Carbon School Network” เริ่มต้นที่ กรุงเทพมหานคร และกำลังขยายสู่เมืองใหญ่ ทั่วประเทศ

 

ทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนใหญ่…รอยเท้าเล็ก ขยายสู่ 5 จังหวัดนำร่องได้ แก่ นครราชสีมา  ขอนแก่น   เชียงใหม่ ลำปาง  และ ประจวบคีรีขันธ์